علم، قدرت و نابرابری‌های جنسیتی

نابرابری جنسیتی فمینیسم تقسیم کار علم

نویسندگان

دسامبر 5, 2020

دانلود

نوشته حاضر پاسخی است به فراخوان نشریه آزادی اندیشه پیرامون موضوع  علم، قدرت و جنسیت. هدف اصلی بازکردن این بحث و پرداختن به نقشی است که دانش و دسترسی به آموزش در تقسیم اجتماعی کار و روابط قدرت در جامعه را با تکیه بر پژوهش‌های دانشگاهی ایفا می کنند. فرضیه اولیه نوشته این است که دانستن، مهارت‌های عملی، آشنایی با علوم و فن آوری به معنای برخوردار شدن از نوعی موقعیت در تقسیم اجتماعی کار و در روابط قدرت در جامعه است.