کووید ۱۹ اشتغال زنان را در همه جا کاهش داد، بیش از هرکجا در ایران

نویسندگان

  • نادره شاملو عضو ارشد شورای آتلانتیک، مشاور ارشد سابق بانک جهانی

DOI::

https://doi.org/10.53895/ZKMN4547

کلیدواژه‌ها:

کووید ۱۹, همه‌گیری, اشتغال زنان, کار, ایران

چکیده

همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر پس‌برنده بر دستآوردهای اقتصادی زنان در سراسر جهان داشته است. مشاغل زنان ۱.۸برابر آسیب‌پذیرتر از مشاغل مردان بوده است. در ایران نیز، همه‌گیری و تعطیلی‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان را تا حدود ۲۰ درصد کاهش داده است. این مقاله با استفاده از داده‌های اداره آمار ایران، نتایج بازار کار ایران قبل از کووید/پایان سال ۲۰۱۹ را با پایان سال ۲۰۲۰ مقایسه می‌کند. از آنجایی که فضای تحریم‌ها بین این دو مقطع زمانی، در دولت روحانی بدون تغییر باقی ماند، می‌توان استنباط کرد که تفاوت‌ها عمدتاً ناشی از تأثیرات اقتصادی همه گیری بوده است. متاسفانه هنوز اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۱ منتشر نشده است.

استنادها (مراجع)

Notes:

“COVID-10 and Gender equality: Countering the regressive effects,” McKinsey Global Institute, July 2020,

As per: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/Future%20of%20Organizations/COVID%2019%20and%20gender%20equality%20Countering%20the%20regressive%20effects/COVID-19-and-gender-equality-Countering-the-regressive-effects-vF.pdf

As of January 16, 2022

Statistical Office of Iran, Fall 2021, as modified on January 16, 2022, https://amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%2099-3.pdf

“Labor Force participation rates”, Index mundi, last modified on January 16, 2022, https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SL.TLF.CACT.FE.ZS/rankings

Demographic dividend refers to the growth in an economy that results from a change in the age structure of the population. The change in age structure is typically brought on by a decline in fertility and mortality rates.

Chamlou, Nadereh. Iran’s Unrealized Potential – Its Underutilized Talent Pool (Legatum Institute, London, UK, September 2013) as modified on January 16, 2022, https://www.relooney.com/NS4053/00_NS4053_170.pdf

“Women, Business, and the Law (2020),” World Bank, As modified on January 16, 2022, http://www.ub.edu/ubeconomics/wp-content/uploads/2014/02/308-Web.pdf

Gonzales, Christian, Sonali Jain-Chandra, Kalpana Kochnar, and Monique Newiak. Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Force Participation, IMF Staff Discussion Note, (February 2015). As modified on January 16, 2022, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf

Teignier, Marc, and David Cuberes, “Aggregate Costs of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative Estimate,” University de Barcelona Working Papers 308 (2014): 27

As modified on January 16, 2022, http://www.ub.edu/ubeconomics/wp-content/uploads/2014/02/308-Web.pdf

Zanan Magazine, “Khabar az zanān,” Telegram, February 18, 2021. https://t.me/zanan_emrooz/4973

Laudati, Dario, M. Hashem, Pesaran, “Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper Coverage,” Journal of Economic Literature, CESifo Working Paper, no. 9217, (July, 2021)

as modified on January 16, 2021: https://www.econ.cam.ac.uk/people-files/emeritus/mhp1/wp21/LP_Iran_Sanctions_July_27_2021(paper_&_supplement).pdf

women employment in covid picture

دانلود

چاپ شده

04/25/2022

ارجاع به مقاله

شاملو Nadereh. 2022. «کووید ۱۹ اشتغال زنان را در همه جا کاهش داد، بیش از هرکجا در ایران». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):29-36. https://doi.org/10.53895/ZKMN4547.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشی

##category.category##