از اتاق خواب تا خیابان: ظهور نسل جدیدی از زنان مستقل ایرانی

نویسندگان

  • ژانت آفاری استاد کرسی مطالعات دینی ملیچمپ و مدیر ابتکار مطالعات ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا

DOI::

https://doi.org/10.53895/RGZG7213

کلیدواژه‌ها:

جمهوری اسلامی ایران, سیاست‌های جنسیتی, زنان و تغییرات اجتماعی, ایران #من تو, جنسیت و تولید مثل

چکیده

آنچه که از ایران در رسانه‌های جهانی به تصویر کشیده می‌شود، تصویری از یک رژیم استبدادی در حال گسترش است که مصمم است بر پایه‌های ایدئولوژیک خود آنگونه که در سال ۱۹۷۹ بیان شد، پایبند باشد. با این حال در لایه‌های زیرین، تغییرات عمیقی در جامعه ایران در حال رخ دادن است، بخصوص در نهاد ازدواج و تحول جنسیتی که اصول بنیادین رژیم را تهدید می کند و جذبه ایدئولوژیک آن را به شدت تضعیف کرده است. در حالی که رسانه‌های ایران این تغییرات را بسیار منفی و مخرب معرفی می‌کنند، در بسیاری از موارد  این تغییرات زنان را از قید مفاهیم منسوخ «اخلاق» و «شایستگی» رها کرده‌اند و این امکان را برای آن‌ها فراهم کرده‌اند که به عنوان رهبران سرسخت اعتراضات مردمی علیه رژیم استبدادی ظاهر شوند. این مقاله به برخی از این تغییرات در دهه اخیر می‌پردازد و به رویه‌هایی اشاره دارد که با اتکا به آن‌ها بنیادهای ایدئولوژیک رژیم همچنان تهدید می‌شوند، رژیمی که مشروعیت خود را بر پایه تصورات کهنه از عدالت، تفکیک جنسیتی، ارزش‌های خانوادگی، اخلاق و تقوای فرضی بنا کرده است.

استنادها (مراجع)

Afary, Frieda. “Conversations with Producers of Nasrin Documentary about Imprisoned Iranian Feminist Human Rights Attorney.” Iranian Progressives in Translation, December 15, 2020. https://iranianprogressives.org/?s=Nasrin.

———. “The Iranian Uprising of 2019–2020.” In A Region in Revolt: Mapping the Recent Uprisings in North Africa and West Asia, edited by Jade Saab, 135–64. Ottawa and Amsterdam: Daraja Press and TNI, 2020.

———. “The #Me Too Movement in Iran: What Is New About It? What Can It learn from the Abolitionist Movement in the US.” New Politics, September 23, 2020. https://newpol.org/the-me-too-movement-in-iran-what-is-new-about-it-what-can-it-learn-from-abolitionist-feminism-in-u-s/.

———. “Solidarity with Iranian Women Political Prisoners and Women Indicted for Opposing the Compulsory Hijab or for Other Social Justice Activities.” Iranian Progressives in Translation, June 17, 2018. https://iranianprogressives.org/?s=political+prisoner.

———. “Support Iranian Women’s Acts of Protest Against the Compulsory Hijab: Drawing Lessons from 1979 and Today.” Iranian Progressives in Translation, February 10, 2018. https://iranianprogressives.org/?s=hijab.

Afary, Janet. “Iran’s Hopeful First Lady and Her Husband Embrace Women’s Rights.” ZNet, June 9, 2009. See Janetafary.com.

———. “Rowshan Fekrān-e Dini [New Religious Thinkers] and the Institution of Velāyat-e Faqih: Crossing the Rubicon of Islamic Law and Venturing into Discourses on Human Rights.” In Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought, edited by Lutfi Sunar. London and New York: Routledge, 2022.

———. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Afary, Janet, and Jesilyn Faust, eds., Iranian Romance in the Digital Age: From Arranged Marriage to White Marriage. I. B. Tauris/Bloomsbury Press, 2021.

Aghajanian, Akbar. “Recent Trends of Marriage in Iran.” Sociology Department Faculty Working Papers, 15. 2018. https://digitalcommons.uncfsu.edu/soci/15.

Ahmadi, Khodabakhsh, Mostafa Brary, and Fathollah Saiedesmaeili. “People’s Attitude Towards Temporary Marriage.” Faslnameh Refahe Ejtemaei 11, no. 43 (2017).

Ahmadi, Azal. “Recreating Virginity in Iran: Hymenoplasty as a Form of Resistance.” In Afary and Faust, 125-140.

Alikhani, Behrouz. “Changing Established-Outsider Relations? A Case Study of Bakhtiaris in Iran.” In Afary and Faust, 197–213.

“Āmār-e Jāleb-e ‘Ezdevaj-e Movaqqat’ dar Beyn-e Irānihā” Bashgah-e Khabargozaran-e Javan. 1 Day 1394/2021.

Amir-Ebrahimi, Masserat, “The Emergence of Independent Women in Iran: A Generational Perspective.” In Afary and Faust, 2021, 11-31.

Amir-Ebrahimi, Masserat, and Anne Huffschmid. “Uncertain Cities: A Conversation About Public Space, Memory, and Urban Resistance.” In Shifting Panoramas, 30–33. Berlin: Deutsches Aachitektü Zentrm (DAZ), 2018. https://www.annehuffschmid.de/?s=masserat+amir+ebrahimi.

Amiri, Fatimah. “Ilām Sarzamin-e Zanān-e Shoʿlehvar.” Zanān 77 (Tir 2001): 10–16.

Amuzegar, Jahangir. “Iran’s Unemployment Crisis.” Middle East Economic Survey 47, no. 41 (2004). www.mees.com/postedarticles/oped/a47n41d01.htm.

Anjoman-e Motadān-e Gomnām-e Irān.” https://na-iran.org/دسته%E2%80%8Cبندی-نشده/تاریخچه-انجمن-معتادان-گمنام-در-کشور-ای/. Retrieved on 5 February 2022.

Bayat, Asef. “Eterāz-e Nasli ke Nemishenāseem.” No. 4145 Sharq 25 Aban 1400/2021.

———. How Ordinary People Change the Middle East. Stanford, CA: Stanford University Press, 2013.

Bellaigue, Christopher de. “New Man in Iran.” New York Review of Books, August 11, 2005, 19–22.

Casey, Maura J. “Challenging the Mullahs, One Signature at a Time.” New York Times, February 7, 2007. www.nytimes.com/2007/02/07/opinion/07observer.html.

“Child Prostitution Ring Run by Revolutionary Guards Officers Uncovered in Iran.” Iran Focus, April 11, 2005. www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=1840.

Cohen, Roger. “A Supreme Leader Loses His Aura as Iranians Flock to the Streets.” New York Times, June 20, 2009. www.nytimes.com/2009/06/21/opinion/21tehran.html.

———. “Life and Death in Tehran.” New York Times, June 23, 2009. www.nytimes.com/2009/06/23/opinion/23cohenweb.html.

Coontz, Stephanie. Marriage, a History: How Love Conquered Marriage. Penguin Books, 2005.

Dehghani, Houshyar. “Zanān dar Jonbesh-e Eterāzi: Peyvand dahandeh va Pishbarandeh.” Radiozamaneh, January 15, 2020. www. Radiozamaneh.com/484318.

Ezazi, Shahla. “Khoshunat-e Khānevādegi Bāztāb-e Sakhtar-e Ejtemā.” Zanan 50 (Bahman 1998): 48–51.

Fassihi, Farnaz, and Rick Gladsone. “With Brutal Crackdown, Iran Is Convulsed by Worst Unrest in 40 Years.” New York Times, December 1, 2019. https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/middleeast/iran-protests-deaths.html.

Friedl, Erika. “How Marriage Changed in Boir Ahmad, 1900–2015.” In Afary and Faust, 155–73.

Golzard, Vahideh, and Cristina Miguel. “Negotiating Intimacy Through Social Media: Challenges and Opportunities for Muslim Women in Iran.” In Afary and Faust, 111–24.

Haliday, Fred. “The Iranian Revolution and Its Implications.” New Left Review 1, no. 166 (November–December 1987). https://newleftreview.org/issues/i166/articles/fred-halliday-the-iranian-revolution-and-its-implications.

Hegland, Mary. “Changing Perceptions and Practices of Marriage among People of Aliabad from 1978 to 2018: New Problems and Challenges.” In Afary and Faust, 174–96.

Hughes, Donna M. “Islamic Republic’s Sex Scandal.” Iran Press Service, June 11, 2004.

“Iran: Ahmadi-Nejad’s Tumultuous Presidency.” 2007. International Crisis Group: Middle East Briefing, no. 21 (February 6): 1–27.

“Iran: Government Mismanagement Compounds Covid-19 Crisis.” Human Rights Watch, August 19, 2021. https://www.hrw.org/news/2021/08/19/iran-government-mismanagement-compounds-covid-19-crisis#.

Iran Immigration Yearbook. Tehran, Iran: Policy Research Institute of Technology, University of Sharif, 2020.

“Iran Sanctions.” US Department of Treasury, 2021. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions.

Iran: Statistical Center of Iran. 2019.

“Iran Tops World Addiction-Rate List.” Iran Focus, September 24, 2005.

“Iranian Women in Science and Tech.” Financial Tribune, January 24, 2016. https://financialtribune.com/articles/people/34895/iranian-women-in-science-tech.

“Jozveh-ye Hoquqi: Ta’sir-e Qavānin bar Zendegi-ye Zanān.” Taqyir Bara-ye Barābari. 2006.

Kjaran, Jón Ingvar. Gay Life Stories: Same-Sex Desires in Post-Revolutionary Iran. London: Palgrave Macmillan, 2019.

Khademi, Ali, and Sadollah Moradi. “Statistical Study of Abnormal Deaths in Iran.” Forensic Medicine National Research Center, 2014.

“Khodsuzi: Nemayesh Eterāz-e Zanān be Vaz’ Mowjud.” www.radio zamāneh. 11 Day 1400/2021.

Ladier-Fouladi, Marie. “The Islamic Republic of Iran’s New Population Policy and Recent Changes in Fertility.” Iranian Studies 54, nos. 5–6 (2021): 907–30.

“Lāyeheh-ye Zed-e Khānevadeh’ dar Showr Avval va Bedun-e Taqyir dar Komissyon-e Majles Tasvib Shod!” Change4Equality, 24 Tir 1387/2008.

Lobel, Mark. 2015. “Is Iran Paying Afghan Mercenaries to Fight in Syria?” BBC News, June 19, 2015.

Madani-Ghahfarokhi, Saeid. “Gendered Impacts of Declining Social Capital.” Women’s Research: Journal of the Center for Women’s Studies 1, no. 1 (2005): 75–88.

———. Sociology of Addiction in Iran. Tehran: Parseh Publications, 2020.

Madani-Ghahfarokhi, Saeid, Jaleh Shaditalab, and Fariborz Raeisdana. Arzyābi-ye Sariʿ-e Ruspigari dar Shahr-e Tehrān. Tehran: United Nations Population Fund (UNFPA). Forthcoming.

Mahdavi, Pardis. Passionate Uprisings: Iran’s Sexual Revolution. Stanford, CA: Stanford University Press, 2008.

Maljoo, Mohammad. “Irāniān Kojā Istādehand?” Naqd-e Eqtesād-e Siyāsi, 2017. https://pecritique.com/2018/02/03/ایرانیان-کجا-ایستاده%E2%80%8Cاند-له-یا-علیه%D9%90/.

Marashi, Simin. “Mobārezeh bā HIV/AIDS Bedun-e Barābari-ye Jensiyati- Tabaqāti Emkān Pazir Nakhāhad Bud.” Zanestān 20 (Winter 2007).

Masoudnia. Ebrahim, and Marziieh Fallah. “Study of Socio-Family Factors Affecting Girls Running Away from Home in Yazd.” Faslnameh-ye Zan va Jame’eh 5, no. 1 (2014).

Meisami, Parisa. “Zanan-e Irani az Showhareshan AIDS Migirand.” Zanestan (2007). http://herlandmag.net/issue20/ 07,02,04,03,02,00/.

Mitev, Vladimir. “Extremists Did Not Allow Rouhani to Keep His Word.” The Persian Bridge of

Friendship. 9 April 2021. https://movafaqfarsi.wordpress.com/2021/04/10/majlessi-interview-en/#more-12057 Retrieved on 5 February 2021.

Mohammadi, Ziba, Zahra Mousavi, Mahboubeh Akhlaghi, Fatemeh Darabi, Nabi Solaimani, and Maedeh Arghavani. “Epidemiological Study of Suicide in Asadabad City in 2011–2017: A Descriptive Study.” Rafsanjan Medicine Science Journal, no. 19 (2020).

Mohammadkhani, S. “Effective Social and Mental Factors Contributing to the Running Away of Girls from Home.” Social Welfare Quarterly 6, no. 25 (2008).

Moruzzi, Norma Claire, and Fatemeh Sadeghi. “Out of the Frying Pan, Into the Fire: Young Iranian Women Today.” Middle East Research and Information Project (MERIP) 241 (Winter 2006): 22–28.

Mouawad, Jad. “West Adds to Strains on Iran’s Lifeline.” New York Times, February 13, 2007.

Movahedi, Behnaz, Meisam Mousaei, Seiyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Ebrahim Mottaghi, and Ali Baghaei Saraei. “Institutional Analysis of the Challenges of Migration Management Based on Neo-conservative Approach,” Faslnāmeh-ye Motāle’āt-e Jamiyati 6, no. 2 (2020).

Musharrafi, Rassam. Drug Use Economics: National Household Survey on the Prevalence of Substance Abuse. Tehran, Iran: Research Office of the Anti-Narcotics Headquarters, 2017.

National Organization for Civil Registration. Population Statistical Yearbooks. Tehran, Iran: National Organization for Civil Registration, 2020.

Noorbala, Ahmad Ali, Behzad Damari, and Sahand Riazi Esfehani. “Evaluation of Mental Disorders Incidence Trend in Iran.” Māhnāmeh-ye Dāneshvar-e Pezeshki, no. 112 (2014).

Parhami, Behrooz. 2021. “Women in Science and Engineering: A Tale of Two Countries.” Unpublished paper, 2021. Available at https://web.ece.ucsb.edu/~parhami/pubs_folder/parh21-asee-women-in-sci-and-eng-210507.pdf.

Peterson, Scott. “Iran Steps Up Recruitment of Shiite Mercenaries for Syrian War.” Christian Science Monitor, June 12, 2016. https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0612/Iran-steps-up-recruitment-of-Shiite-mercenaries-for-Syrian-war.

Potential Net Migration Index (Gallup poll). Washington, DC: Gallup, 2018.

Rahimi-Moaghar, A., M. Amin-Esmaeili, V. Sharifi, S. A. Motevasselian, A. Hajebi, R. Rad- Goodarzi, et al. The Overall Prevalence of Psychiatric Disorders in Iran: Results of National Survey of Mental Health (2010 –2011). 30th Annual Congress of Iranian Psychiatric Association, Tehran, Iran, 2011.

Roshanpajooh, Mohsen. National Household Survey on the Prevalence of Substance Abuse. Research Office of the Anti-Narcotics Headquarters, 2015.

Sadeghi, Fatemeh. “Chera be Hijāb-e Ejbāri ‘Nah’ Migu’im?” Radio Zamaaneh, 11 Tir 1387/2008. http://radiozamaaneh.

Sapa-DPA. “Iran Faces Taboo Topic of Prostitution.” The Independent, December 13, 2002.

Schimelpfening, Nancy. “Differences in Suicide Among Men and Women.” Very Well Mind, November 16, 2020. https://www.verywellmind.com/gender-differences-in-suicide-methods-1067508.

Sigarchi, Arash. “Hashtād Shāki-ye Sardar Zareʿi.” News.gooya.com. Ordibehesht 1387/2008.

Statistical Yearbook of the Forensic Medicine Organization. 2013. Tehran, Iran: Forensic Medicine National Research Center, 2013.

“Taqyir-e Sabk-e Zendegi Mohemtarin ‘Āmel-e Talāq dar Irān Ast.” Zanan 125 (Mehr 2005): 77–78.

“Tarh-e ‘Javāni-ye Jam’iyat-e Khānevādeh.” Radio Zamāneh. November 22, 2021. https://www.radiozamaneh.com/693559.

Tohidi, Nayereh. “Iranian Women’s Rights Activists Are Being Smeared.” Women’s eNews, September 17, 2008. https://womensenews.org/2008/09/irans-womens-rights-activists-are-being-smeared/.

———. “The Women’s Movement and Feminism in Iran: Revisiting a “Glocal” Perspective.” In Women’s Movements in the Global Era, edited by Amrita Basu, 397–442. Boulder, CO: Westview Press, 2017.

Vatandoust, Ghola Reza and Maryam Sheipari. “Beyond the Sharia: ‘White Marriage’ in the Islamic Republic of Iran.” In Afary & Faust 2021, 55-78.

Vick, Karl. “Opiates of the Iranian People.” Washington Post, September 23, 2005.

Wildsmith, Elizabeth, Jennifer Manlove, and Elizabeth Cook. “Dramatic Increase in the Proportion of Births Outside of Marriage in the United States from 1990 to 2016.” Child Trends Organization, August 8, 2018. https://www.childtrends.org/publications/dramatic-increase-in-percentage-of-births-outside-marriage-among-whites-hispanics-and-women-with-higher-education-levels.

Zafaranchi, Leila Sadat. “Investigating the Pattern of Women's Economic Participation in the Labor Market.” Nashriyyeh Pajohesh Zanān 12, no. 2 (2021).

afary-article-pic

دانلود

چاپ شده

04/25/2022

ارجاع به مقاله

آفاری ژانت. 2022. «از اتاق خواب تا خیابان: ظهور نسل جدیدی از زنان مستقل ایرانی». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):1-29. https://doi.org/10.53895/RGZG7213.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشی

##category.category##