شورای دبیران

 
علی بنوعزیزی
استاد علوم سیاسی
کالج بوستون
سعید پیوندی
استاد جامعه شناسی
دانشگاه لورن فرانسه
نیره توحیدی
استاد مطالعات زنان و جنسیت
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
روجا فضائلی
استاد تمدن‌های اسلامی
کالج ترینیتی دابلین
محمدرضا نیکفر
فیلسوف مستقل
سردبیر زمانه مدیا

دبیر اجرایی

‌علیرضا کاظمی
کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه
انستیتوی علوم اجتماعی و انسانی (ایران آکادمیا)