سه دیدار با هویت ایرانی

نویسندگان

  • احمد اشرف جامعه‌شناس

DOI::

https://doi.org/10.53895/ZTIH6923

کلیدواژه‌ها:

هویت ایرانی, ناسیونالیسم رومانتیک, هویت ملی, هویت تاریخی‌نگر

چکیده

این مقاله سرگذشتی‌ست خودنوشت از دلمشغولی احمد اشرف با هویت ایرانی که با پایبندی وی به «ناسیونالیسم رمانتیک افراطی هخامنشی» در شش سالگی در زمان رضاشاه آغاز می‌شود و تا ۱۷ سالگی ادامه می‌یابد. آنگاه با رشد فکری با چرخشی پا به دیدار دوم می‌گذارد که از باب روایتی انسان‌شناسانه و مدرن و در تضادی کامل با روایت نخستین است. چرخش دوم پس از سال‌ها ویراستاری در دانشنامه ایرانیکا و کندوکاو مداوم در متون تاریخی ایران در دوران اسلامی آغاز می‌شود  و با نقد روایت ناسیونالیستی و روایت ضد ناسیونالیستی، پا به دیدار سوم می‌گذارد که دوران ابداع نظریه تاریخی‌نگر یا روایت سوم از هویت ایرانی است که مبتنی بر تمایز نهادن میان مفهوم «هویت ایرانی» (ایرانیت) و «هویت ملی ایرانی» است.

استنادها (مراجع)

Ahmadi, Hamid. Irān, Hoviat, Meliat dar Irān [Iran: Identity, Nationality, and Ethnicity in Iran]. Tehran: Moasese Tahqiqāt va Tose’eye Olume Ensāni, 2003.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.

Ashraf, Ahmad. Hoviate Irāni az Dorān Bāstān tā Pāyāne Pahlavi [Iranian identity from ancient times to the end of Pahlavi]. Tehran: Ney Publication, 2017.

———. “ Peydāyeše Tasavore “Iran” dar Mānaye “Vatan” dar Asre Safavi [The emergence of the vision of "Iran" in the sense of "homeland" in the Safavid era].” Irān Nāmeh (Summer 1984).

———. “Nezāme Feodāli yā Nezām Asiaii: Naqd va Nazari dar vižegihāye Tārixe Irān.” Jahāne Now 22 (1967): 2-3.

Vaziri, Mostafa. Iran as imagined Nation: The Construction of National Identity. New York: Paragon House, 1993.

Ferdowsi Tusi, Abol Qasem. “Šāhnāmeh”. Edited by Jalal Khaleghi Motlagh, Volume 6. New York, 2005.

Foroughi, Mohammad Ali and Mohammad Hossein Foroughi. Tārixe Irān az qabl az Milād tā Zamāne Qājārieh [History of Iran from BC to the Qajar period]. Tehran, 1940.

———. Tārixe Irān, Doreye Ebtedāi az Tārixe Elm [The Early Period of the History of Science], Volume 1. Tehran, 1945.

Yar Shater, Ehsan. “Cerā dar Šāhnāmeh az Pādešāhāne Mād vā Haxāmaneši Zekri Nist [Why is there no mention of the Medes and Achaemenids in the Shahnameh?].” Irān Nāmeh 3, no. 2 ( Winter 1985): 191-213.

Gherardo Gnoli, “Iranian Identity, ii. Pre-Islamic Period,” in Encyclopædia Iranica, online, first paragraph.

identity

دانلود

چاپ شده

04/25/2022

ارجاع به مقاله

اشرف احمد. 2022. «سه دیدار با هویت ایرانی». ژورنال آزادی اندیشه, ش 11 (آوریل):65-76. https://doi.org/10.53895/ZTIH6923.

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشی

##category.category##