نقد یا نفی ایدئولوژی

نقد ایدئولوژی نقد ایدئولوژی عصر جدید نقد چگ‌گرایانه نقد راست‌گرایانه

نویسندگان

اكتبر 22, 2021

دانلود

مفهوم ایدئولوژی در جهان امروز مدافع ندارد. بعید است متفکر و نظریه‌پردازی را پیدا کرد که کار خود را ایدئولوژیک بداند. ایدئولوژی غالب و فراگیر در ایران و جهان این است که عرص ایدئولوژی‌ها سپری شده است. در این متن پس از مقدمهای کوتاه درباره این جهان به اصطالح پساایدئولوژیک، ریشه‌ها و زمینه‌های تاریخی نقد ایدئولوژی را مرور می‌کنم. سعی می‌کنم تا نشان دهم که تاریخ نقد و نفی ایدئولوژی تاریخی دوگانه است. از یک سو نقدی راستگرایانه که در آن نقد ایدئولوژی، نفی یوتوپیاگرایی است و در سویی دیگر نقدی چپ‌گرایانه که در نهایت نقد ایده‌الیسم است. می‌توان گفت که این دو تاریخ در نظریه‌های پست مدرنیستی دهه نود در دوران به اصطالح «پایان تاریخ» به هم می‌رسند. در ادامه تلاش می‌کنم تا ایده‌های مربوط به چگونگی کارکرد ایدئولوژی را مرور کنم و در پایان نقشه‌ای مقدماتی از نقدهای چپگرایانه و راستگرایانه در ایران را ارائه دهم.