شورای دبیران مشاور

شورای دبیران مشاور
ژانت آفاری، دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا؛ تورج اتابکی، دانشگاه لیدن؛ احمد اشرف، دانشگاه کلمبیا؛ شهلا اعزازی، دانشگاه تهران؛ عباس امانت، دانشگاه ییل؛ مهرزاد بروجردی، مؤسسه فناوری ویرجینیا؛ شهلا حائری، دانشگآه بوستون؛ فرهاد خسروخاور، مدرسه عالی مطالعات اجتماعی پاریس؛ نادره شاملو ، شورای آتلانتیک؛ اسفندیار طبری، دانشگاه آک‌دنیز آنتلالیا ؛کاظم علمداری، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ؛ کاظم کردوانی، پژوهشگر مستقل؛ سعید مدنی، پژوهشگر مستقل؛ علی‌اکبر مهدی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورث‌ریچ؛ علی میرسپاسی، دانشگاه نیویورک؛ آرش نراقی، دانشگاه موراویان، پنسیلوانیا؛ صدیقه وسمقی، پژوهشگر مستقل؛ کلودیا یعقوبی، دانشگاه کارولینای شمالی؛ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مستقل