درباره ژورنال

ژورنال آزادی اندیشه، ژورنال رسمی انجمن آزادی اندیشه است. نسخه‌های چاپی و آنلاین ژورنال، که یک دوفصل‌نامه دوزبانه است، در بهار و پاییز به انتشار می‌رسد.

ژورنال آزادی اندیشه از ارگان‌های بنیادین «انجمن» است و زیر نظر شورای دبیران فعالیت کرده و توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر می‌شود.

«انجمن آزادی اندیشه»، نهادی است مستقل، غیر حزبی، غیر ایدئولويک که برایِ اهدافِ زیر کوشاست:

  • یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آن‌ها و تقویتِ این علوم در ایران،
  • رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت و گویِ آزاد،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکرانِ ایران،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکران ایران و دیگر روشنفکرانِ جهان به خصوص روشنفکرانِ کشورهایِ همجوارِ ایران و منطقه‌ی خاورمیانه و آسیایِ مرکزی.