بیانه حریم خصوصی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در این ژورنال، فقط در اهداف بیان شده ارسال، نامه‌نگاری مربوط به انتشار، انتشار و آگهی‌های مربوط به ژورنال به کار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

داده‌های شخصی تنها به‌منظور ارائه خدمات توسط ناشر استفاده می‌شود. مراحل همتاخوانی به صورت کاملا ناشناس (دو سو کور) انجام می‌شوند و هیچ اطلاعاتی که هویت نویسنده را آشکار کند، با همتاخوان (داور)‌ به اشتراک گذاشته نخواهد شد. این اطلاعات شامل نام نویسندگان، وابستگی‌ها، ایمیل‌ها و پیوندهای ORCiD، در مقالات منتشر شده به اشتراک گذاشته‌خواهند شد.