هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی

هرمنوتیک هرمنوتیک عینی متن مقدس فهم

نویسندگان

اكتبر 22, 2021

دانلود

هرمنوتیک به‌عنوان هنر فهم خاستگاه خود را در مسئله تأویل متن مقدس دارد. و از آن‌جا که نقطه اساسی ارجاع تأویل به متن است، هرمنوتیک به لحاظ سرآغاز تأویلی متن‌پایه است  Ricoeur ,2004, 1969)). هرمنوتیک با مسئله «معنای حقیقی» متون سرو کار دارد. این تقید سفت‌وسخت به متن، آشکارا گزارشگر این امر است که نویسندگان متون کهن مقدس دینی ( یعنی ابژه‌های تاریخی بسیار مهم تأویل) در دسترس نیستند. از آن‌ها نمی‌توان پرسید که آیا تفسیر متون‌شان مطابقه با نیات ‌آن‌ها بوده است یا نه (Baumann ,1978 ).

چنین تقیدی به کتاب مقدس در نهایت با مفاهیم هرمنوتیکی شلایرماخر و دیلتای پایان می‌یابد. دلبستگی آن‌ها در مسئله فهم، نه

لغت‌شناختی بلکه فلسفی بود. تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی نزد دیلتای بر این مبناست که هدف «فهم» در حوزه امور انسانی در تقابل با پژوهش برای «تبیین» پدیده‌های طبیعی قرار دارد.