سیاست سرقت ادبی

تعریف سرقت ادبی

سرقت ادبی یک عمل غیراخلاقی کپی برداری از عقاید ، فرایندها ، نتایج یا کلمات قبلی شخص دیگری است بدون تأیید صریح نویسنده و منبع اصلی. خود دزدی ادبی زمانی اتفاق می افتد که نویسنده بدون استفاده از منابع مناسب ، از قسمت بزرگی از آثار منتشر شده قبلی خود استفاده کند. این می تواند از چاپ همان نسخه چاپ شده در چندین مجله تا اصلاح نسخه خطی منتشر شده قبلی با برخی داده های جدید باشد.

این مجله کاملاً مخالف هرگونه اقدام غیراخلاقی در کپی برداری یا سرقت ادبی به هر شکل است. گفته می شود که سرقت ادبی هنگامی رخ داده است که قسمتهای زیادی از یک نسخه خطی از منابع موجود منتشر شده قبلی کپی شده است. همه نسخه های خطی ارائه شده برای انتشار به ژورنال با استفاده از نرم افزار Turnitin از نظر سرقت ادبی مورد بررسی قرار می گیرند. نسخه های خطی که در مراحل اولیه بررسی دزدی ادبی شده اند ، به درستی رد می شوند و برای چاپ در مجله در نظر گرفته نمی شوند. در صورتي كه پس از انتشار نسخه خطي دزدان ادعا شود ، سردبير تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد ، ممكن است با كمك كميته مناسب تشكيل شده براي اين منظور باشد. اگر مشخص شود که نسخه خطی بیش از حد قابل قبول دزدی ادبی شده است ، مجله در صورت وجود با موسسه / دانشکده / دانشگاه و آژانس تأمین مالی نویسنده تماس خواهد گرفت. تعیین سو m رفتار باعث می شود تا ژورنال بیانیه ای دو طرفه را به صورت آنلاین و از طریق مقاله اصلی پیاده کند ، تا به دزدی ادبی توجه کند و به مواد دزدی ادبی اشاره کند. مقاله حاوی دزدی ادبی نیز در هر صفحه از PDF مشخص شده است. با تعیین میزان دزدی ادبی ، مقاله ممکن است رسماً پس گرفته شود.

انواع دزدی ادبی
مجله انواع زیر را دزدی ادبی می داند:

سرقت ادبی کامل: مطالب منتشر شده قبلی بدون هیچ گونه تغییری در متن ، ایده و دستور زبان به عنوان دزدی ادبی کامل در نظر گرفته می شود. این شامل ارائه متن دقیق از منبع به عنوان منبع خود است.

سرقت ادبی جزئی: اگر محتوا مخلوطی از چندین منبع مختلف باشد ، جایی که نویسنده متن را به طور گسترده بازتولید کرده است ، پس از آن به عنوان دزدی ادبی جزئی شناخته می شود.

دزدی ادبی از خود: وقتی نویسنده ای از تحقیقات کامل یا بخشی از تحقیقات قبلی خود استفاده مجدد می کند ، آن را به عنوان خود دزدی ادبی می شناسند. خود دزدی ادبی کامل مواردی است که نویسنده اثر قبلی خود را در یک ژورنال جدید منتشر می کند.

ما با موارد سرقت ادبی چگونه برخورد می‌کنیم؟

 چگونه با موارد سرقت ادبی برخورد کنیم؟ (منبع: COPE) 

چگونه با سرقت ادبی در کاری که منتشر شده است برخورد می‌کنیم؟ 

 چگونه با موارد سرقت ادبی در کار منتشر شده برخورد کنیم؟ (منبع: COPE) 

چگونه از سرقت ادبی جلوگیری کنید؟