شورای دبیران

 
استاد جامعه‌شناسی
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
سعید پیوندی
استاد جامعه شناسی
دانشگاه لورن فرانسه
نیره توحیدی
استاد مطالعات زنان و جنسیت
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
محمد معینی فیض‌آبادی
استاد توسعه اجتماعی و سیاست‌گذاری
دانشگاه حبیب
 
 
 
زینب پیغمبرزاده
دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی
مدرس روش تحقیق در ایران آکادمیا
 
 
 

دبیر اجرایی

‌علیرضا کاظمی
کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه
مدیرمؤسس انستیتوی علوم اجتماعی و انسانی (ایران آکادمیا)