بیانه حریم خصوصی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در این ژورنال، فقط در اهداف بیان شده ارسال، نامه‌نگاری مربوط به انتشار، انتشار و آگهی‌های مربوط به ژورنال به کار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

داده‌های شخصی تنها به‌منظور ارائه خدمات توسط ناشر استفاده می‌شود. اطلاعات شامل نام نویسندگان، وابستگی‌ها، ایمیل‌ها و پیوندهای ORCiD، در مقالات منتشر شده به اشتراک گذاشته‌خواهند شد.