اطلاعات برای کتابداران

به کتابخانه‌های پژوهشی توصیه می‌شود که این ژورنال را در لیست اقلام خود قرار دهند. در آینده، در همین بخش، اطلاعات بیشتری برای کتابداران منتشر خواهد شد.