اطلاعات برای نویسندگان

آیا می‌خواهید به این ژورنال مقاله بفرستید؟ توصیه می‌شود که متن درباره ژورنال که شامل سیاست‌های حاکم بر انواع مقالات؛ و متن راهنمای نویسندگان را مطالعه کنید. برای ارسال مقاله، لازم است که در سامانه این ژورنال ثبت‌نام کنید. چنانچه تا کنون در این ژورنال ثبت‌نام نکرده‌اید، نخست، ثبت نام کنید. چنانچه پیشتر ثبت‌نام کرده‌اید، تنها کافی است که به سامانه وارد شوید و مراحل ارسال مقاله را پس از مطالعه کافی، آغاز کنید.