راهنمای نویسندگان

برای مطالعه درباره اینکه چه نوع مقاله‌هایی توسط انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌شوند و همچنین آگاهی از قواعد و شروط نگارش مقاله برای انتشار در ژورنال، به راهنمای انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا (در این لینک) مراجعه کنید.