شماره 5 (2017): به مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبر

شماره کنونی

شماره 5 (2017): به مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبر

موضوع ویژه این شماره اختصاص یافته است به «صد سالگی انقلاب اکتبر»

  • نه این نشریه و نه هیچ نشریه‌ دیگری نمی‌تواند مجموعه‌ موضوع‌های مرتبط با چنین رخداد بزرگ تاریخی و پیامدهای آن را در یک شماره مطرح کند و به چندوچون آنها بپردازد
  • افزون بر مقاله‌های پژوهشی و تخصصی که در این شماره منتشر شده است، کوشش کردیم در دو حوزه، یکی بازتاب و تأثیر گفتمان مارکسیسم و جریان کمونیستی ایران بر جریان‌های دینی و مذهبی ایران (جریانها و متفکرانی همچون «سوسیالیستهای خداپرست»، «مجاهدین خلق»، علی شریعتی، حبیبالله پیمان و ... و حتی عده‌ای از عالمان دینی) و سهم این گفتمان در ضرورت طرح بررسی «علمی» پدیده‌ها در ایران (بی آنکه در اینجا بخواهیم در معنای آن داوری کنیم)؛ و دیگری بررسی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در شوروی و دیگر کشورهای اردوگاه سوسیالیستی پیشین (البته با استثنای وضعیت خاص کشور رومانی) و اهمیت آن به‌عنوان یک تجربه مهم تاریخی که می‌تواند برای امروز ما نیز آموزنده باشد، مقاله‌هایی نوشته وتنظیم شود. اما، ازآنجاکه برای نشر مقاله در این دو حوزه، انتشار نشریه با تأخیر فراوان روبه‌رو می‌شد، به‌ناچار از انتشار آنها چشم پوشیدیم و امیدواریم که در فرصتی دیگر این امر ممکن شود.
چاپ شده: 12/21/2017