شماره 7 (2019): زنان، جنسیت، سکسوالیته

شماره کنونی

شماره 7 (2019): زنان، جنسیت، سکسوالیته

محورهای اصلی مباحث مطرح شده در این شماره به قرار زیرند:
مبحث جنسیت (جندر)، انواع برساخت های زنانگی و مردانگی و نقش های جنسیتی؛
تمایلات جنسی (سکسوالیته) و گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی، اقلیت های جنسی و انواع دگرباشی؛
تلاقی جنسیت، نژاد، ملیت، قومیت، گرایش جنسی، جایگاه طبقاتی وأمثال آن (اینترسکشنالیتی)؛
رابطه انواع فمینیسم با دین؛
رابطه انواع فمینیسم با دموکراسی؛
رابطه انواع فمینیسم با سکولاریته؛
رابطه انواع فمینیسم با ناسیونالیسم؛
رابطه انواع فمینیسم و نظام های مختلف اقتصادی-سیاسی (سرمایه داری، سوسیالیستی ،…)
رابطه انواع فمینیسم با جنگ و مبارزات مسلحانه؛
فمینیسم و اخلاق، اخلاق فمینیستی؛
فمینیسم و استراتژی های توسعه؛ محیط زیست و توسعه پایدار؛

چاپ شده: 11/21/2019