شماره 8 (2019): ملیت و هویت ملی

شماره کنونی

شماره 8 (2019): ملیت و هویت ملی

موضوع هویت ایرانی و معنای آن در تجربه تاریخی کشور ما در سال‌های پس از ۱۳۵۷ بار دیگر به یکی از بحث‌‌های پر کشمکش دنیای روشنفکری و نیز عرصه عمومی در ایران تبدیل شده است. شکل گیری و حضور پررنگ یک حکومت دین‌سالار و تکیه آن بر هویت دینی نوعی گسست در مقایسه با دوران پیش از ۱۳۵۷ به شمار می‌رود. تحولات ژرف در درون ایران و نیز در سطح منطقه سبب شده‌اند تا بحث‌های هویتی بسان آتش زیر خاکستر بطور دوره‌ای تکرار شوند. آنچه در دهه‌های اخیر در مقایسه با گذشته تغییر کرده رونق پژوهش‌های تاریخی در داخل و خارج از ایران پیرامون انقلاب مشروطیت، شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی و پیشینه بحث‌های مربوط به هویت جمعی در ایران است. این ادبیات غنی نه تنها نوری است بر گوشه‌های تاریک تاریخ معاصر ایران که بحث‌ها و نظریه‌های جدیدی هم درباره هویت جمعی را به میان می‌کشد.

چاپ شده: 12/21/2019