شماره 9 (2020): دولت و جامعه

شماره کنونی

شماره 9 (2020): دولت و جامعه

نویسندگان این شماره به پرسش‌های زیر پاسخ داده اند:
جامعه مبنای دگرگونی‌هاست، یا دولت؟

شر همواره به دولت برمی‌گردد، خیر به جامعه؟

اصولا رابطه دولت و جامعه در ایران معاصر چگونه است؟ در دوره پس از انقلاب چه ویژگی‌هایی دارد و پیشتر چگونه بوده است؟

چاپ شده: 07/21/2020