بازگشت به جزئیات مقاله شماره 9 (2022): ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا دانلود دانلود PDF