1.
فراهانی ع. رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو. ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 23 آوریل 2021 [ارجاع شده 3 مارس 2024];(7):32-40. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19