1.
یوسفی ه. اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن . ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 22 سپتامبر 2023];(8). قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/118