1.
منتظری ا. تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب . ٰژورنال ایران آکادمیا [اینترنت]. 22 اکتبر 2021 [ارجاع شده 8 دسامبر 2022];(8):26-37. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117