فراهانی عماد. «رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو». ژورنال ایران آکادمیا, no. 7 (آوریل 23, 2021): 32–40. دسترسی دسامبر 2, 2021. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19.