عباسی بهار. «مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو». ژورنال ایران آکادمیا, no. 7 (آوریل 23, 2021): 20–31. دسترسی مارس 3, 2024. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17.