یوسفی هاوری. «اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن». ژورنال ایران آکادمیا, no. 8 (اکتبر 22, 2021). دسترسی دسامبر 8, 2022. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/118.