سلیمانی ک. «‘فرهنگ زارکی موکریان’ و سنت واژه‌نامه‌نویسی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7, آوریل 2021, صص 54-66, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/20.