فراهانی ع. «رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7, آوریل 2021, صص 32-40, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19.