عمران ا., و معینی م. ر. . «اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7, آوریل 2021, صص 42-53, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18.