عباسی ب. «مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7, آوریل 2021, صص 20-31, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17.