ابراهیمی ب. «موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7, آوریل 2021, صص 8-19, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16.