خاکی‌نژاد ر. «درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 8-15, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125.