رحمانی تهرانی م. «بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 152-77, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/123.