سلیمانی ک., و اسعدی ب. «تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 88-117, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/121.