رضایی ع. «اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 78-87, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/120.