ورنت آ., آذرپناه س., و مکتوم م. «هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 52-76, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119.