منتظری ا. «تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 26-37, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117.