ربانی ن. «نقد یا نفی ایدئولوژی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021, صص 16-25, https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116.