[1]
سلیمانی ک., «‘فرهنگ زارکی موکریان’ و سنت واژه‌نامه‌نویسی », ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 7, صص 54–66, آوریل 2021.