[1]
فراهانی ع., «رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 7, صص 32–40, آوریل 2021.