[1]
عمران ا. و معینی م. ر. ., «اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال », ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 7, صص 42–53, آوریل 2021.