[1]
عباسی ب., «مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 7, صص 20–31, آوریل 2021.