[1]
ابراهیمی ب., «موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 7, صص 8–19, آوریل 2021.