[1]
خاکی‌نژاد ر., «درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 8–15, اکتبر 2021.