[1]
میری آشتیانی ه., «آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021.