[1]
رحمانی تهرانی م., «بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 152–177, اکتبر 2021.