[1]
شاخساری س. و کیانی ش., «جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر: رویاهای سرکشی، همبستگی کوییر، و سیاست‌های فلاکت و بدبختی », ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 118–150, اکتبر 2021.