[1]
سلیمانی ک. و اسعدی ب., «تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 88–117, اکتبر 2021.