[1]
رضایی ع., «اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 78–87, اکتبر 2021.